Cập nhật tiến độ Saigon Gateway ngày 19/5/2018

Tiến độ Block A đã xây dựng tới tầng 11 Tiến độ Block B đã xây dựng tới tầng 10 Dự án…

Saigon Gateway đã xây tới tầng 10 – Cập nhật tiến độ ngày 8/5/2018

Saigon Gateway đã xây tới tầng 10 – Cập nhật tiến độ ngày 8/5/2018 Saigon Gateway đã xây tới…

Saigon Gateway đã xây tới tầng 9 - Cập nhật tiến độ ngày 27/4/2018

Saigon Gateway đã xây tới tầng 9 - Cập nhật tiến độ ngày 27/4/2018 Saigon Gateway đã xây tới tầng…

Tiến độ dự án Saigon Gateway cập nhật ngày 18/4/2018

Tiến độ dự án Saigon Gateway cập nhật ngày 18/4/2018 Tiến độ dự án Saigon Gateway cập nhật…

Tiến độ dự án Saigon Gateway cập nhật ngày 7/4/2018

Tiến độ dự án Saigon Gateway cập nhật ngày 7/4/2018 Tiến độ dự án Saigon Gateway cập nhật ngày…

Tiến độ dự án Saigon Gateway cập nhật ngày 8/3/2018

Tiến độ dự án Saigon Gateway cập nhật ngày 8/3/2018 Tiến độ dự án Saigon Gateway cập nhật ngày…

Tiến độ dự án Saigon Gateway cập nhật ngày 18/1/2018

Tiến độ dự án Saigon Gateway cập nhật ngày 18/1/2018 Tiến độ dự án Saigon Gateway cập nhật…

Tiến độ dự án Saigon Gateway cập nhật ngày 12/1/2018

Tiến độ dự án Saigon Gateway cập nhật ngày 12/1/2018 Tiến độ dự án Saigon Gateway cập nhật…

Tiến độ dự án Saigon Gateway cập nhật ngày 8/1/2018

Tiến độ dự án Saigon Gateway cập nhật ngày 8/1/2018 Tiến độ dự án Saigon Gateway cập nhật ngày…

Tiến độ dự án Saigon Gateway cập nhật ngày 29/12/2017

Tiến độ dự án Saigon Gateway cập nhật ngày 29/12/2017   Tiến độ dự án Saigon Gateway cập…